SOCIAL

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Sklepu www.inspired.sklep.p, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące Ochrony Danych Osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Sklepu przez Użytkownika.

1. Kto jest administratorem danych osobowych gromadzonych od Użytkownika?

1.1.   W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Witryny oraz w związku z zawieraniem lub wykonywaniem Umów, Użytkownicy przekazują Administratorowi dane osobowe.  Administrator jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)

1.2.   Dane Administratora Danych Osobowych pozwalające na jego identyfikacje są następujące: Inspired Shop, Anna Rajska, Wykno 8, 97-225 Ujazd. NIP: 7732476846, REGON: 362429903

1.3.   Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę  na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z Witryny oraz w trakcie zawierania lub wykonywania Umowy w zbiorze danych Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem w celu i na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę  na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora  środkami komunikacji elektronicznej, w tym newslettera.

1.4.   Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie określonym w danym formularzu zgody. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej, jak i każdorazowe podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże w sytuacjach wskazanych w niniejszej części Regulaminu niepodanie danych osobowych nie pozwoli Administratorowi na wykonanie usługi względem Użytkownika lub nie pozwoli Sprzedawcy na zawarcie lub wykonanie Umowy.

2. Zakres Zbieranych Danych

2.1.   Administrator zbiera dane osobowe podczas rejestracji, podczas zawierania Umowy, w trakcie wykonywania Umowy oraz automatycznie podczas przeglądania Witryny poprzez narzędzia jakimi dysponuje Administrator.

Dane zbierane podczas rejestracji

2.2.   W celu uzyskania statusu Użytkowania i następnie Klienta  korzystającego z udogodnień posiadania własnego konta konieczna jest Rejestracja. Podczas Rejestracji wymagane jest podanie adresu email. Administrator zwraca uwagę, iż w zależności od brzmienia adresu e mail, może on stanowić daną osobową pozwalającą na identyfikację Użytkownika.

2.3.   Istnieje również możliwość uzyskania statusu Użytkowania i następnie Klienta  bez własnego konta tj. bez podawania danych takich, jak adres email. Użytkownik bez zarejestrowanego konta nie ma możliwości korzystania z udogodnień takich jak na przykład historia transakcji.  Dane niezarejstrowanego Użytkownika zbierane są tylko w zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania Umowy oraz wydania Towaru.

Dane zbierane podczas zawierania i wykonywania Umowy

2.4.   Zawarcie Umowy wymaga podania danych wymienionych w formularzu Zamówienia, o którym mowa w postanowieniach punktu 1.3. i 1.4. Regulaminu tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz danych dotyczące wybranej formy płatności. Ponadto podczas kontaktu z obsługą sklepu w celu wykonania umowy Klient może być poproszony o poddanie innych danych, nie wymienionych wyżej.

Dane zbierane podczas procesu logowania

2.5.   Podczas procesu logowania w Witrynie automatycznie zbierane są dane bezpośrednio jej dotyczące, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te nie mają charakteru danych osobowych.

2.6.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów za pośrednictwem Witryny.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

3.1.   Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników, w szczególności przesyłania za ich zgodą newsletera jak i umożliwienia im skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Witryny w szczególności poprzez umożliwienia im zalogowania się i utrzymania kontaktu z Użytkownikiem,  a także w celu zawarcia i wykonania Umowy z Klientem,  w szczególności w celu wydania Towaru oraz umożliwienia zapłaty ceny, a także w celach marketingowych i statystycznych, w tym poprzez użycie do analizy zachowań Klientów na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.

3.2.   Ponadto Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez udostępnianie przekazanych przez niego danych osobowych Dostawcy, wyłącznie wtedy jeśli jest to niezbędne do wydania Towaru zgodnie z treścią Umowy oraz poprzez udostępnianie danych osobowych podmiotowi obsługującemu transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej, wyłącznie wtedy jeśli na skutek wyboru Klienta w Umowie jak sposób zapłaty wskazano kartę płatniczą, wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania w ten sposób płatności.

3.3.   Ponadto Administrator Danych Osobowych może udostępnić te dane podmiotom trzecim wyłącznie wtedy jeśli zezwalać na to będą powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa.

4. Zasady bezpieczeństwa

4.1. Administrator  zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

– poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

– uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

– adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,

– dokładne i aktualne,

– nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

– przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

– bezpiecznie przechowywane,

– nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

4.2. W celach zachowania wymogów bezpieczeństwa, zalecamy:

1.            ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;

2.            wylogowaniu się ze strony www.inspired.sklep.pl po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, wysyłaniu wiadomości itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony sklepu. Wylogowanie ze strony www.inspired.sklep.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;

3.            zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;

4.            korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

5.            korzystaniu z Witryny sklepu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;

6.            jeśli jednak korzystasz z Witryny Sklepu  pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

5. Sposób kontaktowania się z Klientem

5.1.   W trakcie wykonywania Umowy Klient może otrzymywać od nas emaile dotyczące wykonania Umowy. Możemy również kontaktować się z Klientami telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące wykonania Umowy.

5.2.   Jeżeli Klient zapisał się na nasz newsletter, lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, będzie go od nas otrzymywać drogą mailową.

6. Zmiana danych osobowych przez Klienta

6.1. Użytkownik ma  prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania oraz zmiany oraz usuwania swoich danych osobowych. W celu skorzystania z uprawnienia Użytkownika do poprawienia oraz zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych, Użytkownik powinien zalogować się do systemu i wybrać odpowiednią sekcję (zmiana danych). Ponadto w celu zmiany poprawienia lub usunięcia danych osobowych Użytkownik może również wysłać Administratorowi z adresu e-mail wskazanego w formularzu Rejestracji na adres poczty elektronicznej biuro@inspired.sklep.pl odpowiednią prośbę. Jeżeli Użytkownik nie uzyska oczekiwanej propozycji rozwiązania problemu związanego z ochroną prywatności, może on skontaktować się z Administratorem listownie.

6.2. Użytkownik wyraża zgodę na to, iż usunięcie danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług zwalnia Administratora z obowiązku świadczenia usług. Klient Niezalogowany akceptuje, iż żądanie usunięcia danych niezbędnych do wykonania zawartej uprzednio Umowy będzie traktowane jako odstąpienie od zawartej umowy.

8. Informacje końcowe

8.1. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności Użytkowników, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej lub za pomocą e-maila.

8.2 Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

8.3. Dane pobierane w formularzach kontaktowych chronimy za pomocą szyfrowania z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), chronimy zebrane dane przed wglądem osób trzecich.

8.3. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.inspired.sklep.pl